Normy cieplne

W wyniku ostatniej zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie od 1 stycznia 2014 r., uległy zmniejszeniu maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla wszystkich rodzajów budynków. Zmieniono także sposób obliczania wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną. Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie, a nie tak jak do tej pory alternatywnie.

Zmniejszone maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc, które zależą od rodzaju przegrody i temperatury w pomieszczeniu, będą sukcesywnie zmniejszane do roku 2021. W przypadku ścian zewnętrznych i dachów wszystkich budynków z temperaturą wewnętrzną min. 160C obowiązujące od 1 stycznia 2014 obniżone wartości Uc (odpowiednio 0,25 i 0,20 W/m2∙K) ulegną dalszemu zmniejszeniu w roku 2017 (o 0,02 W/m2∙K) i w 2021 (o kolejne 0,03 W/m2∙K). Ta ostatnia zaplanowana w przepisach zmiana, będzie obowiązywała w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością wcześniej tj. już od 1 stycznia 2019, spowoduje, że maksymalna wartość Uc zostanie obniżone do poziomu odpowiednio 0,20 (ściana) i 0,15 W/m2∙K (dach).

Zestawienie maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla przykładowych rodzajów przegród w budynkach z temperaturą wewnętrzną min. 160C zgodnie nowymi Warunkami Technicznymi przedstawia poniższa tabela.

Coraz wyższe wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej budynków są kolejnym powodem rosnącego zainteresowania poliuretanem, który jest najbardziej efektywnym materiałem izolacyjnym w porównaniu z powszechnie stosowanymi budownictwie.

Korzyści ze stosowania wyrobów izolacyjnych z poliuretanu PUR i PIR

W poniższej tabeli przedstawiono grubość izolacji** (mm) wykonanej z materiałów o różnym współczynniku przewodzenia ciepła lambda, pozwalającą na uzyskanie założonej wartości współczynnika przenikania ciepła Uc.

Dzięki niższej (czyli lepszej) wartości współczynnika lambda pianek PUR i PIR w porównaniu z innymi powszechnie stosowanymi materiałami izolacyjnymi, grubość izolacji poliuretanowej dla określonej wartości Uc jest zdecydowanie mniejsza, co pozwala architektowi na większą swobodę przy projektowaniu budynku. Dodatkowo może to spowodować powiększenie powierzchni użytkowej budynku lub wolnej powierzchni działki (poza obrysem budynku), a także być źródłem zmniejszenia kosztów budowy wynikających np. z mniejszego ciężaru materiału izolacyjnego i konstrukcji budynku.